Algemene Voorwaarden

1. VOORWERP EN TOEPASSINGSGEBIED

1.1.

Deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen de fysieke of rechtspersoon die zich beroept op de door 'PROFESSOR ZONNEBLOEM' aangeboden goederen, in eigen naam of voor rekening van derden, zowel voor professionele als privédoeleinden (hierna "Koper" genoemd).

De heer Tim NEYRINCK is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer 0500.739.140, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8300 KNOKKE-HEIST, Dorpsstraat 96, handeldrijvende onder de handelsnaam "PROFESSOR ZONNEBLOEM".

(Hierna: "PROFESSOR ZONNEBLOEM" genaamd.).

Deze algemene voorwaarden kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van PROFESSOR ZONNEBLOEM: https://www.professorzonnebloem.be

In functie van de situatie van de Koper (al dan niet consument) zijn bepaalde clausules van deze algemene bepalingen mogelijk niet op hem van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die bij PROFESSOR ZONNEBLOEM wordt geplaatst, ongeacht of het rechtstreeks via de website https://www.professorzonnebloem.be gebeurt, telefonisch, dan wel via een andere gebruikersinterface die desgevallend door PROFESSOR ZONNEBLOEM ter beschikking wordt gesteld.

1.2.

Door het feit van de bestelling aanvaardt de Koper huidige voorwaarden, zelfs indien zij afwijken van zijn aankoopvoorwaarden. Alle andere bepalingen of voorwaarden, ook diegene vermeld zijn op de bestelbon van de Koper, zijn hierbij uitgesloten en de Koper ziet ervan af door deze algemene voorwaarden te aanvaarden.

1.3.

Voor zover onderhavige algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandstalige tekst bij verschillen steeds beslissend.

1.4.

Een overeenkomst met PROFESSOR ZONNEBLOEM bestaat uit algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden. Deze bijzondere voorwaarden gelden als aanvulling op onderhavige algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid hebben de bijzondere voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden.

1.5.

PROFESSOR ZONNEBLOEM kan deze algemene en bijzondere voorwaarden op elk ogenblik aanpassen. De voorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik van een bestelling van de door PROFESSOR ZONNEBLOEM aangeboden goederen, blijven echter van toepassing op de uitvoering van die goederen, tot aan de volgende bestelling die de Koper plaatst.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST


2.1.

Offertes en bestekken van PROFESSOR ZONNEBLOEM vervallen, behoudens andersluidende bepaling, 1 maand na datum. De overeenkomst komt tot stand wanneer de Koper schriftelijk, per brief, e-mail of faxbericht, te kennen geeft het aanbod te aanvaarden. Voor zover de Koper wijzigingen zou aanbrengen aan het aanbod van PROFESSOR ZONNEBLOEM, dan zal de overeenkomst maar tot stand kunnen komen, met inbegrip van deze wijzigingen, indien PROFESSOR ZONNEBLOEM dit schriftelijk bevestigt.


2.2.

PROFESSOR ZONNEBLOEM is slechts gebonden door een bestelling van de Koper, indien PROFESSOR ZONNEBLOEM of haar tussenpersoon schriftelijk bevestigd heeft de bestelling te aanvaarden.


2.3.

Tekeningen en beschrijvingen, de gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.

2.4.

De consument, dus elke fysieke persoon die de door PROFESSOR ZONNEBLOEM aangeboden goederen bestelt voor doeleinden die geen enkel professioneel karakter hebben, via een communicatiemiddel op afstand (website, telefoon, briefwisseling of enige andere gebruikersinterface), heeft het recht om aan PROFESSOR ZONNEBLOEM (of aan de door PROFESSOR ZONNEBLOEM aangestelde tussenpersoon) mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop het contract is afgesloten.

De verzending van de intrekking binnen deze termijn volstaat voor het behoud van de intrekkingstermijn. De intrekking moet per aangetekende brief naar de maatschappelijke zetel van PROFESSOR ZONNEBLOEM gestuurd worden, te 8300 KNOKKE-HEIST, Dorpsstraat 96, met vermelding van het bestelnummer dat bij de afsluiting van de bestelling aan de consument meegedeeld is.

3. PRIJZEN

3.1.

De prijs is deze zoals vermeld, tenzij PROFESSOR ZONNEBLOEM zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie ...). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen.

3.2.

PROFESSOR ZONNEBLOEM is gerechtigd voorschotten of enige zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen van de Koper. Ten aanzien van een consumenten zal PROFESSOR ZONNEBLOEM steeds een voorschot kunnen eisen t.b.v. 50 % van het prijsbestek.

3.3.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief BTW. De BTW is steeds ten laste van de Koper.

3.4.

De door PROFESSOR ZONNEBLOEM opgegeven prijzen gelden voor aankoop op de zetel van PROFESSOR ZONNEBLOEM, en zijn exclusief leveringskosten.

4. LEVERING EN LEVERINGS-, UITVOERINGS- EN ANDERE TERMIJNEN

4.1.

Levering van goederen vindt plaats op de zetel van PROFESSOR ZONNEBLOEM, zelfs indien zij franco moeten worden verzonden.


4.2.

De goederen reizen op risico van de Koper en onder gelding van incoterm CPT.


4.3.

De goederen worden geleverd binnen een redelijke termijn, rekening gehouden met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Indien de Koper de goederen moet afhalen en hij hierbij in gebreke is, kan een bewaarvergoeding worden aangerekend.

4.4.

De Koper dient te zorgen dat de goederen door PROFESSOR ZONNEBLOEM op een normale manier kunnen geleverd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats en het voorhanden zijn van het benodigde materiaal om de goederen te lossen. Indien hieraan niet is voldaan is de Koper ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, in hoofde van PROFESSOR ZONNEBLOEM te vergoeden.

4.5.

Tenzij anders is overeengekomen, loopt de levertijd vanaf de laatste van de volgende data:

a) de dag van de totstandkoming van de overeenkomst als omschreven in artikel 2;

b) de dag van ontvangst door PROFESSOR ZONNEBLOEM van de voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, e.d.m.;

c) de dag waarop PROFESSOR ZONNEBLOEM betaling, dan wel een voorschot ontvangt, indien is overeengekomen dat de Koper dit voorafgaand aan de levering doet en indien daarbij is overeengekomen dat in dat geval de leveringstermijn afhankelijk is van de ontvangst door PROFESSOR ZONNEBLOEM van algehele betaling of van een voorschot.

4.6.

Behoudens ten aanzien van consumenten, zijn de aangegeven leveringstermijnen of -data in enige prijsofferte of bijzondere voorwaarden slechts indicatief en binden zij PROFESSOR ZONNEBLOEM niet.

Behoudens ten aanzien van consumenten, kan een vertraging in de levering van de door PROFESSOR ZONNEBLOEM geleverde goederen, om welke reden ook, in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.


5. VRIJWARING EN AANSPRAKELIJKHEID

5.1.

De Koper dient alle leveringen van PROFESSOR ZONNEBLOEM grondig te (laten) controleren bij de in ontvangstname van de goederen c.q. onmiddellijk na de beëindiging van de dienstverlening. De in ontvangstname van goederen geldt als aanvaarding.

5.2.

Klachten voor zichtbare en verborgen gebreken dienen door de Koper bij aangetekend schrijven te worden gemeld aan PROFESSOR ZONNEBLOEM binnen de 8 kalenderdagen na in ontvangstname. Elke vordering m.b.t. (zichtbare of verborgen) gebreken dient op straffe van verval onverwijld in rechte ingesteld te worden. Elke vrijwaringsplicht en aansprakelijkheid van PROFESSOR ZONNEBLOEM vervalt bovendien één jaar na de levering.

5.3.

Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is PROFESSOR ZONNEBLOEM (met inbegrip van haar aangestelde, werknemers of derden) slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele of wettelijke verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke fout of haar bedrog (of ten aanzien van consumenten tevens door haar zware fout). Voor overige fouten is PROFESSOR ZONNEBLOEM niet aansprakelijk. Elke vorm van hoofdelijke of in solidum aansprakelijkheid van PROFESSOR ZONNEBLOEM wordt uitgesloten. Indien het aandeel van de fout van PROFESSOR ZONNEBLOEM in bepaalde schade niet kan bepaald worden, is PROFESSOR ZONNEBLOEM hoogstens aansprakelijk tot beloop van het deel van die schade dat evenredig is aan het aantal aansprakelijken voor die schade.

Ingeval PROFESSOR ZONNEBLOEM aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PROFESSOR ZONNEBLOEM beperkt tot het bedrag van de factuur exclusief BTW., althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van PROFESSOR ZONNEBLOEM is in voorkomend geval steeds beperkt tot het herstellen of het vervangen, zonder enige verdere aansprakelijkheid en zonder dat de Koper verder verhaal heeft.

6. FACTUREN EN BETALINGEN

6.1.

De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van PROFESSOR ZONNEBLOEM, dan wel per overschrijvingsopdracht op de rekening van PROFESSOR ZONNEBLOEM.

6.2.

Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding wordt de Koper onweerlegbaar geacht een factuur van PROFESSOR ZONNEBLOEM aanvaard te hebben bij gebrek aan gemotiveerd protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.


6.3.

Facturen van PROFESSOR ZONNEBLOEM zijn betaalbaar, zonder korting, binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die van de ontvangst door de Koper van de factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling. De professionele Koper is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd die overeenkomt met de verwijlintrest zoals voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verhoogd met twee procentpunten. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling door een consument, dus elke fysieke persoon die de door PROFESSOR ZONNEBLOEM aangeboden goederen bestelt voor doeleinden die geen enkel professioneel karakter hebben, op de vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met moratoire intresten aan wettelijke intrestvoet.

6.4.

PROFESSOR ZONNEBLOEM heeft ingeval van gehele of niet gehele niet-betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van het factuurbedrag voor facturen tot 2.500,00 EUR en ten belope van 10% voor facturen van 2.500,00 EUR of meer, zonder dat deze schadevergoeding ooit minder kan zijn dan 250,00 EUR, onverminderd het recht van PROFESSOR ZONNEBLOEM om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle gerechtelijke (voor zover wettelijk toegelaten) en buitengerechtelijke invorderingskosten zijn ten laste van de Klant. Bij niet-betaling op de vervaldag is PROFESSOR ZONNEBLOEM tevens gerechtigd om de overige bestelde goederen voor de Koper op te schorten tot gehele betaling van de factuur en worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

6.5.

Schuldvergelijking door de Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Betalingen worden eerst aangerekend op de verschuldigde kosten, daarna op de intresten en vervolgens op de hoofdsom van de oudste nog openstaande factuur

6.6.

Elke wijziging van de situatie van de Koper, zoals de verkoop of de inbreng van het volledige of gedeeltelijke vermogen, overlijden, handelingsonbekwaamheid, betalingsmoeilijkheden of staking van betalingen, vereffening van de goederen, gerechtelijke regeling, voorlopige opschorting van vervolgingen, concordaat, faillissement of enige andere gelijkaardige procedure, de ontbinding of de verandering van rechtsvorm, zelfs na de gedeeltelijke uitvoering van de contracten of van de bestellingen, leidt tot de toepassing van dezelfde maatregelen als diegene die hierboven zijn voorzien voor niet-betaling.

6.7.

Alle huidige en toekomstige belastingen, en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de verkoop zijn ten laste van de Koper.


7. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO

7.1.

Alle goederen blijven eigendom van PROFESSOR ZONNEBLOEM tot de Koper zijn verbintenissen integraal heeft voldaan. Dit belet niet dat alle risico op de Koper overgaat vanaf de totstandkoming van de overeenkomst of, bij niet-geïndividualiseerde goederen, vanaf de individualisatie ervan door PROFESSOR ZONNEBLOEM.

7.2.

Indien de Koper de goederen niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat zij ter beschikking werden gesteld door PROFESSOR ZONNEBLOEM, wordt in de opslag van de goederen door PROFESSOR ZONNEBLOEM voorzien voor rekening en risico van de Koper. Indien de Koper dit verzoekt, zorgt PROFESSOR ZONNEBLOEM, voor rekening van de Koper, voor de verzekering der goederen.

7.3.

De Koper verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen of aan derden af te staan zolang zij eigendom van PROFESSOR ZONNEBLOEM blijven. In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de verkoopprijs door de Koper verschuldigd zijn (als supplement op de verkoopprijs en eventuele
andere vergoedingen).

7.4.

De Koper zal PROFESSOR ZONNEBLOEM verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de Koper wordt gehuurd en desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken.

8. PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID


8.1.

PROFESSOR ZONNEBLOEM is niet gehouden tot enige schadevergoeding voor eventuele schade aan bedrijfsmatig gebruikte goederen of voor verliezen verbonden aan de professionele activiteit van de Koper.

8.2.

Tevens zal PROFESSOR ZONNEBLOEM niet gehouden zijn tot vergoeding van schade op basis van extracontractuele gronden. Wat lichamelijke schade en schade aan privégoederen betreft, zal PROFESSOR ZONNEBLOEM slechts gehouden zijn tot schadevergoeding in de gevallen voorzien door de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

8.3.

De Koper zal PROFESSOR ZONNEBLOEM vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die derden tegen hem zouden kunnen richten op grond van schade die bepaald is in punt 8.2.

9. FINANCIËLE WAARBORGEN

9.1.
PROFESSOR ZONNEBLOEM behoudt zich het recht voor om, indien, na het sluiten van de overeenkomst maar vòòr de totale betaling van de prijs, blijkt, dat het krediet van de Koper in het gedrang komt of dat zijn kredietwaardigheid vermindert en namelijk in volgende gevallen: het vragen van betalingstermijnen, protest, de vraag tot minnelijk of gerechtelijk akkoord, het beslag op het geheel of een deel van de goederen van de Koper op vraag van een schuldeiser, vertraging in de betalingen aan RSZ, enz. , deze garanties te eisen die hij nodig acht voor de goede uitvoering van de verbintenissen, zelfs na de levering van goederen. Hiervoor is geen enkele ingebrekestelling vereist.

10. OVERMACHT


10.1.

Indien PROFESSOR ZONNEBLOEM belet zou zijn om een van de goederen te leveren, waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, uit te voeren of te voltooien, omwille van eender welke gebeurtenis, om redenen onafhankelijk van haar wil, inclusief - zonder dat deze lijst beperkend is -natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, sociale onlusten, gebrek aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, inbeslagneming, embargo, verbod op deviezenoverdracht, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van PROFESSOR ZONNEBLOEM, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, overlijden of ontslag van de werknemer die bij PROFESSOR ZONNEBLOEM tewerkgesteld is, of het feit dat de Koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, dan zal PROFESSOR ZONNEBLOEM binnen een redelijke termijn contact nemen met de Koper om een nieuwe afspraak te maken.

De uitvoering van de overeenkomst zal opgeschort worden tot de datum van de nieuw gemaakte afspraak.

10.2.

De partij die ingevolge overmacht zijn verbintenissen niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen, is niet gehouden tot enige schadevergoeding jegens de andere.

10.3.

De partij die zich op de bovenvermelde omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

11. VERBREKING EN ONTBINDING

11.1.

PROFESSOR ZONNEBLOEM heeft het recht de overeenkomst van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, als ontbonden te aanzien bij niet-betaling van de verkoopprijs op de vervaldatum, of bij een beslag op de verkochte goederen in weerwil van het eigendomsvoorbehoud, of indien alles erop wijst dat de Koper zijn verplichtingen niet zal naleven.

11.2.

Als de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) verbroken wordt door of ontbonden wordt lastens de Koper, onverminderde artikel 2.5., is de Koper aan PROFESSOR ZONNEBLOEM een forfaitaire schadevergoeding voor gederfde winst verschuldigd gelijk aan 40 % van de prijs voor de geannuleerde goederen, met een minimum van 250 EUR, onverminderd het recht van PROFESSOR ZONNEBLOEM op vergoeding van de winstderving die dit forfait overstijgt en alle andere schade, en op betaling van de prijs voor het reeds verwerkte materiaal.

12. SPLITSBAARHEID

12.1.

Mochten een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig, ontoepasbaar verklaard worden, dan zal dit de geldigheid, de wettigheid of de tegenstelbaarheid van de andere bepalingen niet aantasten of verminderen.

13. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN REGELING DER GESCHILLEN

13.1.

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

13.2.

Bij elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, wordt gestreefd naar een minnelijke schikking. Indien een partij meent dat geen minnelijke schikking kan worden bereikt, gaan de partijen akkoord dat alle geschillen omtrent overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, uitsluitend tot de bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van PROFESSOR ZONNEBLOEM zich bevindt toebehoren.

14. CONTACT

Voor wijzigingen of klachten betreffende de bestelling, kan de Koper telefoneren naar het nummer +32(0)50/570.630 (van donderdag tot zaterdag van 9u30 tot 12u30 en van 14u00 tot 18u30) of contact nemen via assistent@professorzonnebloem.be, onverminderd hetgeen wordt uiteengezet in bovenstaande artikelen.